Persondatapolitik

INFORMATION OM DINE PERSONOPLYSNINGER:
Orientering om anvendelsen af dine personoplysninger:
Som patient hos Thisted Tandklinik skal du orienteres om anvendelsen af dine personlige data i overensstemmelse med EU forordning 2016/679 af 27. april 2016, artikel 13 & 14.

Kontaktinformation på den dataansvarlige:
Tandlæge Rune Kassentoft Windfeld, Thisted Tandklinik, Østerbakken 9A, 7700 Thisted
Telefon: 69 13 98 90, E-mail: post@thistedtandklinik.dk

Klinikken anvender dine personoplysninger til:
Tandpleje i form af diagnostik, forebyggelse og behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber.

Retsgrundlaget for anvendelsen af dine personoplysninger:
*Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven med senere ændringer.
*Bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje med senere ændringer.
*Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) med senere ændringer.

Kategorier af anvendte personoplysninger:
*Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
*Fortrolige personoplysninger såsom CPR-nummer, betalingsoplysninger ol.
*Følsomme personoplysninger såsom tandstatus, medicinanvendelse, helbred, allergier ol.

Klinikken videregiver dele af dine personoplysninger til følgende modtagere:
*Leverandører af proteser, kroner, broer, tandbeskyttere, snorke- og bidskinner, tandretningsudstyr.
*Tandlægespecialister ved henvisning til undersøgelse, diagnostik og behandling.
*Egen læge, hospitalsafdelinger og kæbekirurgisk afdeling ved behov.
*Forsikringsselskaber ved anmeldelse af tandskade.
*Regioner og kommuner med henblik på tilskud.
*Sygeforsikringen ”danmark” med henblik på tilskud.
*Advokat og fogedretten ved manglende betaling.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Klinikken har pligt til at opbevare dine personoplysninger i 10 år, efter bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler § 15 stk. 1 og 5, hvorefter den slettes.

I visse specielle situationer kan klinikken være pålagt en længere opbevaringsperiode, f.eks. ved forsikringssager, klagesager og kriminalsager. Generelt vil opbevaringen således skulle fortsætte hvis retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares efter udløbet af de 10 år.

Du har en række rettigheder i forhold til vores anvendelse af oplysninger om dig:
*Ret til at se dine personoplysninger.
*Ret til berigtigelse af dine personoplysninger.
*Ret til sletning af dine personoplysninger.
*Ret til begrænsning af anvendelsen af dine personoplysninger.
*Ret til indsigelse mod anvendelsen af dine personoplysninger.
*Ret til at modtage/transmittere dine personoplysninger.

Klageadgang:
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Dine persondata som behandles af klinikken stammer fra:
Tidl. tandlæge(r), dig selv, kliniske og radiologiske undersøgelser samt behandlinger på klinikken, udskrivningsbreve/epikriser fra egen læge, special(tand)læger og hospitaler, forsikringsselskaber.